Skip to main content

WŁAŚCIWA INFRASTRUKTURA OBIEKTU I UPORZĄDKOWANIE RUCHU OSOBOWEGO

Strefa przejścia to strefa obejmująca swym zakresem obszar, na którym planuje się miejsce przebywania i przemieszczania osób rejestrujących się w systemie kontroli dostępu i korzystających z kontroli wejścia. Strefa wejścia obejmuje swym zakresem strefę informacyjną i uporządkowującą ruch osobowy, strefę autoryzacji dostępu do sekcji przejścia, strefę przejścia w bramce/urządzeniu, strefę wyjścia. Ciągami komunikacyjnymi w strefie przejścia powinny być jedynie ciągi komunikacyjne dla osób z zamiarem przejścia przez system kontroli dostępu oraz ciągi komunikacyjne dla służb nadzorujących. Ciągi komunikacyjne nie powinny wzajemnie się krzyżować i powinny być odpowiedniej szerokości aby nie powodować zbyt dużych zatorów.

W celu uporządkowania ruchu osobowego w strefie przejścia i zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz prawidłowego korzystania z systemów kontroli wejścia oraz urządzeń należy stosować:

 1. Rozwiązania techniczne tj. techniczne środki przekazu informacji (np. piktogramy informacyjne, regulaminy, instrukcje, oznaczenia) oraz urządzenia techniczne (np. bariery stałe, bariery mobilne, oznaczenia ciągów komunikacji na podłożu).
 2. Bezpośrednią kontrolę i nadzór odpowiednich służb (np. służby ochrony na stadionie).

Środki przekazu informacji powinny być dobrane w zależności od adresata informacji tj. docelowej grupy osób korzystających z systemu i urządzeń (przykładowe kryteria: wielojęzyczność, nieokreślona grupa osobowa (np. obiekty użyteczności publicznej), określona grupa osobowa (np. zakład pracy).

Informacje, które powinny być dostępne w strefie przejścia dzielą się na:

 1. Szkolące w zakresie korzystania z systemu i urządzeń (np. sposób przyłożenia karty magnetycznej do czytnika, informacja, że na ramiona lub skrzydła urządzenia nie należy napierać przed uzyskaniem uprawnienia do przejścia, instrukcja użytkowania urządzenia).
 2. Zakazujące nieodpowiedniego zachowania się korzystającego (np. zakaz przejścia, zakaz wprowadzania psów lub przechodzenia z bagażem).
 3. Nakazujące odpowiednie zachowanie się korzystającego (np. oznaczenie przejścia dla rowerów, oznaczenie kierunku ruchu).
 4. Ostrzegające (np. oznaczenia wyłączenia strefy przejścia z użytkowania z powodu konserwacji, serwisu).
 5. Regulujące (np. regulaminy określające uprawnienia i obowiązki oraz sposób zachowania się osób przebywających w strefie chronionej tj. po przejściu przez system kontroli wejścia.

W strefie przejścia jedynymi ciągami komunikacji poza strefami wymienionymi wyżej powinny być:

 • ciąg komunikacyjny dla osób zmierzających do sekcji przejścia,
 • ciąg komunikacyjny dla osób zmierzających od sekcji przejścia (np. osoby, które nie otrzymały pozytywnej autoryzacji do przejścia),
 • ciąg komunikacyjny dla służb nadzorujących (np. służby ochrony na obiekcie widowiskowym, stadionie.

Ciągi komunikacyjne nie powinny się wzajemnie krzyżować i być odpowiedniej szerokości aby nie powodować nadmiernego natłoku osób.
W celu właściwego zaprojektowania strefy przejścia na obiekcie oraz stworzenie właściwych warunków pracy dla systemu kontroli ruchu osobowego oraz urządzenia należy m.in.:

 1. Spełnić obowiązujące normy bezpieczeństwa dotyczące infrastruktury obiektu budowlanego (np. szerokości drogi ewakuacyjnej, możliwości opuszczenia strefy kontrolowanej w przypadku braku prawidłowej pracy systemu kontroli dostępu lub urządzenia, zapewnienie i ustalenie procedur na wypadek awarii istniejącego systemu kontroli dostępu/wejścia).
 2. Zaprojektować infrastrukturę strefy wejścia w zależności od rodzaju przejścia i cech kontrolowanej grupy osobowej (np. osoby z bagażem, dzieci, osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach dla osób niepełnosprawnych lub osoby z wózkami do przewożenia towarów).
 3. Dobrać odpowiednią infrastrukturę wspomagającą pracę systemów kontroli dostępu (np. barierki naprowadzające, oznaczenia, informacje graficzne i wyświetlane).
 4. Zaprojektować odpowiednią ilość ciągów komunikacyjnych i ich wzajemną relację i funkcjonalności (np. brak krzyżowania się ciągów komunikacyjnych).
 5. Ustanowić właściwą współpracę z systemami kontroli dostępu, PPOŻ.
 6. Ustalić zasady dostępu i wspomagania przejścia oraz kontroli osób niepełnosprawnych i poruszających się na urządzeniach/pojazdach do ich przewożenia (np. wózek inwalidzki).
 7. Zapewnić odpowiednią przepustowość projektowanego przejścia do kontroli ruchu osobowego.
 8. Ustalić i dobrać urządzenia i infrastrukturę do wspomagania stopnia kontroli (np. podstawowa, standardowa).
 9. Uzupełnić lub w przypadku braku opracować plan ochrony obiektu uwzględniający procedury dla sytuacji m.in. awarii systemu, powstawania zatorów przed urządzeniami, ewakuacji w przypadku zagrożenia.

STREFA INFORMACYJNA I UPORZĄDKOWUJĄCA RUCH OSOBOWY

Strefa znajdująca się w strefie wejścia obejmująca swym zakresem obszar gdzie ruch osobowy jest uporządkowywany przez informację (piktogramy, sygnalizacja świetlna na urządzeniach, oznaczenia na podłożu), rozwiązania techniczne (np. bariery stałe, bariery przenośne) lub bezpośrednia kontrola i nadzór odpowiednich służb (np. służba ochrony obiektu).

W przypadku przejść gdzie przewiduje się zatory spowodowane wykorzystaniem systemu kontroli ruchu osobowego należy stosować wszystkie w/w/ metody uporządkowania ruchu osobowego tj. informacja, rozwiązania techniczne, bezpośrednia kontrola i nadzór odpowiednich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu osobowego.

W miejscach gdzie nie przewiduje się powstawania zatorów spowodowanych wykorzystaniem systemu kontroli wejścia zaleca się stosować wybiórczo w zależności od oceny ryzyka jedno lub dwa w/w sposoby uporządkowywania ruchu osobowego.

Strefa nie powinna być projektowana w taki sposób aby dochodziło do krzyżowania się ciągów komunikacyjnych (np. ciąg komunikacyjny dla osób, które nie otrzymały pozytywnej autoryzacji do przejścia przez sekcję przejścia urządzenia i opuszczają strefę autoryzacji nie może przecinać się z ciągiem komunikacyjnym osób zmierzających do strefy weryfikacji).

Strefa powinna być wyposażona w informacje dotyczące korzystania z systemu.

Zaleca się w tej strefie umieszczanie informacji dotyczących praw , obowiązków, zasad postępowania (np. regulaminu na obiektach sportowych, stadionach, zakładach pracy itp. osób znajdujących się w strefie strzeżonej (po przejściu przez system kontroli dostępu).

STREFA AUTORYZACJI DOSTĘPU DO SEKCJI PRZEJŚCIA

Strefa obejmująca swym obszarem miejsce dla osoby, która zapoznaje się ze sposobem otrzymania uprawnień i korzystaniem z urządzeń kontroli dostępu oraz innymi informacjami związanymi z przejściem przez sekcję przejścia. Strefa ta powinna znajdować się bezpośrednio przed sekcją przejścia urządzenia kontroli dostępu.

Czytnik/kontroler służący do weryfikacji uprawnień do wejścia w sekcję przejścia (np. czytnik kart, czytnik biletów, sterownik) powinny znajdować się w miejscu określonym w dokumentacji urządzenia. W przypadku gdy urządzenie nie posiada dedykowanego miejsca należy umieścić go w bezpośredniej bliskości do sekcji przejścia tak aby wejście do sekcji przejścia podczas weryfikacji nie było możliwe przez dwie osoby w tym samym czasie.

Czynności związane z procesem otrzymania uprawnień powinny być łatwe i przyjazne dla każdej osoby dla której dedykowane jest przejście (np. czytelne, krótkie informacje umieszczone na odpowiedniej wysokości, czytelna sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa informująca o otrzymaniu uprawnień do wejścia lub ich nieotrzymaniu.

W przypadku gdy strefy autoryzacji dostępu są w bezpośredniej bliskości siebie należy stosować sygnalizację świetlną. Sygnalizacja dźwiękowa nieukierunkowana może dezinformować lub wprowadzać w błąd osoby w sąsiadujących sekcjach przejścia.

SEKCJA PRZEJŚCIA

Obszar roboczy urządzenia obejmujący strefę zasięgu elementów ruchomych oraz systemu detekcji czujników urządzenia.
Szerokość przejścia powinna być dopasowana do planowanego rodzaju ruchu osobowego i stopnia ochrony (np. ruch osób na wózkach inwalidzkich). Sekcja przejścia nie może znajdować się w bezpośredniej bliskości schodów, spoczników, innych urządzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i ergonomię przejścia. Ciąg komunikacyjny powinien być pozbawiony progów oraz znacznych różnic wysokości podłoża. Podłoże sekcji przejścia powinno być wykonane z materiałów antypoślizgowych. Sekcja przejścia powinna być odpowiednio oświetlona. Zaleca się stosowanie pojedynczej sekcji przejścia dla pojedynczego kierunku ruchu (istnieje możliwość ustanowienia dwukierunkowego ruchu osobowego dla jednej sekcji wyłącznie w przypadku gdy występuje małe natężenie ruchu osobowego i nie powstaje ryzyko powstawania zatorów przed urządzeniami.

STREFA WYJŚCIA

Obszar po wyjściu z sekcji przejścia obejmujący swym zasięgiem ciągi komunikacyjne wraz z obszarem, na którym przekazywana jest informacja dla osób zmierzających do sekcji przejścia od strony wejścia.

 1. Odpowiednie oznaczenia mające na celu uporządkowanie ruchu po wyjściu osób z sekcji przejścia (np. oznaczenie kierunków i nazw ciągów komunikacyjnych).
 2. Odpowiednie oznaczenie dla osób zmierzających do sekcji przejścia od strony sekcji wyjścia (np. w przypadku dwukierunkowego ruchu osobowego lub prób przejścia przez
  sekcję przejścia bez autoryzacji).
 3. Wyznaczenie miejsc wykonywania czynności służbowych przez wyznaczone służby ochrony (np. na obiektach sportowych, stadionach).
uporzadkowanie ruchu osobowego bramki obrotowe wysokie
Skip to content