Skip to main content

08-09-2022

Zapytanie Ofertowe – 3/2022

Termin składania ofert

09/09/2022 do dnia  16/09/2022 roku do godziny 15:00.

Numer ogłoszenia

3/2022

Status ogłoszenia

Otwarte

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub przekazać osobiście w terminie od 09/09/2022 roku  do 16/09/2022  roku do godziny 15:00.

Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Oferta powinna zostać dostarczona w wyznaczonym terminie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: drz@gastop.com.pl, poczty tradycyjnej lub też osobiście do naszego biura tj.:  ul. Krakowska 229, 32-080 Zabierzów

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

drz@gastop.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Szumiec

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa ładunku wg. poniższej specyfikacji. Propozycja cenowa powinna uwzględniać wszystkie koszty dostawy.

1 x Urządzenie na podeście o wymiarach 108cmX143cmx140cm wysokości – masa 200 kg
1 x Urządzenie na podeście o wymiarach 150cmX130cmX233cm wysokości  – masa 350 kg
1 x Urządzenie na podeście o wymiarach 50cmX143cmX108 cm wysokości – masa 80 kg

Waga łączna nieprzekraczająca  630,00  kg

Odbiór towaru:  TARGI Security Essen Messe Essen Messeplatz 1 45131 Essen (konkretne stoisko zostanie wskazane wybranemu Oferentowi)

Data odbioru: 24.09.2022 godzina 8:00
Dostawa:  Vaartstraat 18, 3600 Genk, 089/515 915
Data dostawy:  do ustalenia

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

 

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie  Powiat: krakowski  Miejscowość: Zabierzów

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie eksponatów i materiałów reklamowych ze stoiska firmy na targach Security Essen odbywające się w terminie 20.09.2022 – 23.09.2022 w Essen do Vaartstraat 18, 3600 Genk, 089/515 915

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa ładunku wg. poniższej specyfikacji . Propozycja cenowa powinna uwzględniać wszystkie koszty dostawy.

1 x Urządzenie na podeście o wymiarach 108cmX143cmx140cm wysokości – masa 200 kg
1 x Urządzenie na podeście o wymiarach 150cmX130cmX233cm wysokości  – masa 350 kg
1 x Urządzenie na podeście o wymiarach 50cmX143cmX108 cm wysokości – masa 80 kg

Waga łączna nieprzekraczająca  630,00  kg

Odbiór towaru:  TARGI Security Essen Messe Essen Messeplatz 1 45131 Essen (konkretne stoisko zostanie wskazane wybranemu Oferentowi)

Data odbioru: 24.09.2022 godzina 8:00
Dostawa:  Vaartstraat 18, 3600 Genk, 089/515 915
Data dostawy:  do ustalenia

Kod CPV

60100000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie transportu drogowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Oferta powinna zawierać:
1. Datę i miejsce sporządzenia,
2. Nazwę, adres, numer NIP Oferenta,
3. Wycenę ze wskazaniem ceny netto dla całości zlecenia i wskazaniem obowiązującej stawki VAT, Wyceny wyrażone w walucie innej niż PLN, zostaną przeliczone na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru oferty – 19.09.2022 r.
4. Warunki i termin płatności,
5. Datę ważności oferty,
6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,
7. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac będących przedmiotem zmówienia powinna zostać zrealizowana wg. poniższego harmonogramu:
Data odbioru: 24.09.2022 godzina 8:00
Dostawa:  Vaartstraat 18, 3600 Genk, 089/515 915
Data dostawy:  do ustalenia

 

Załączniki

Brak załączników

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
  2. W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
  3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
  4. Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego;
  5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Kryteria wyboru ofert:
  a) Cena – waga 100%, maksymalna do uzyskania liczba punktów 100;
  Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: cena netto najkorzystniejsza/cena netto Oferenta *100%;
  2. Tryb i data oceny ofert:
  Oferty zostaną porównane i ocenione według przyjętych kryteriów w dniu 19.09.2022 r. w siedzibie Zamawiającego.
  Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w ramach kryteriów, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole z wyboru ofert.

 

Wykluczenia

Oferta będzie podlegała wykluczeniu jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;
3. Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia ponosi Oferent.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa – Gaston Production sp. zo.o.

Adres –  Krakowska 229, 32-080 Zabierzów

NIP –  945-205-75-17

Numer telefonu  – +48 784 096 066

Tytuł projektu – Rozwój aktywności międzynarodowej firmy Gastop Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez udział w imprezach targowo wystawienniczych: ISC West w Las Vegas, Security Essen w Essen oraz Expo Protection w ParyżuNumer projekt RPMP.03.03.02-12-0732/18-005-01

Skip to content