Skip to main content

28-10-2022

Zapytanie Ofertowe – 4/2022

Termin składania ofert

31/10/2022 do dnia  08/11/2022 roku do godziny 12:00.

Numer ogłoszenia

4/2022

Status ogłoszenia

Otwarte

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub przekazać osobiście w terminie od 31/10/2022 roku  do 08/11/2022  roku do godziny 12:00.

Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Oferta powinna zostać dostarczona w wyznaczonym terminie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: drz@gastop.com.pl, poczty tradycyjnej lub też osobiście do naszego biura tj.:  ul. Krakowska 229, 32-080 Zabierzów

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

drz@gastop.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Szumiec

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa ładunku wg. poniższej specyfikacji. Propozycja cenowa powinna uwzględniać wszystkie koszty dostawy.

1 x Urządzenie na podeście o wymiarach 108cmX143cmx140cm wysokości – masa 200 kg

1 x Urządzenie na podeście o wymiarach 150cmX130cmX233cm wysokości  – masa 350 kg

1 x Urządzenie na podeście o wymiarach 50cmX143cmX108 cm wysokości – masa 80 kg

Waga łączna nieprzekraczająca  630,00  kg

Odbiór towaru:  Vaartstraat 18, 3600 Genk, 089/515 915

Data odbioru: do uzgodnienia po wybraniu oferty

Dostawa: bezpośrednio na stoisko targowe:

Expoprotection Exhibition Centre at Porte de Versailles, Paris 1, Place de la Porte de Versailles, 75015 PARIS (konkretne stoisko zostanie wskazane wybranemu Oferentowi)

Dostawa na stoisko targowe nie później niż 14/11/2022 roku  do godz. 10:00  czasu miejscowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie  Powiat: krakowski  Miejscowość: Zabierzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie eksponatów i materiałów reklamowych na stoisko firmy na targach Expoprotection Exhibition Centre at Porte de Versailles, Paris 1, Place de la Porte de Versailles, 75015 PARIS odbywające się w terminie 15.11.2022 – 17.11.2022 w Paryżu.

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa ładunku wg. poniższej specyfikacji . Propozycja cenowa powinna uwzględniać wszystkie koszty dostawy.

1 x Urządzenie na podeście o wymiarach 108cmX143cmx140cm wysokości – masa 200 kg

1 x Urządzenie na podeście o wymiarach 150cmX130cmX233cm wysokości  – masa 350 kg

1 x Urządzenie na podeście o wymiarach 50cmX143cmX108 cm wysokości – masa 80 kg

Waga łączna nieprzekraczająca  630,00  kg

Odbiór towaru:  Vaartstraat 18, 3600 Genk, 089/515 915

Data odbioru: do uzgodnienia po wybraniu oferty.

Dostawa: bezpośrednio na stoisko targowe Expoprotection Exhibition Centre at Porte de Versailles, Paris 1, Place de la Porte de Versailles, 75015 PARIS odbywające się w terminie 15.11.2022 – 17.11.2022 w Paryżu.   (konkretne stoisko zostanie wskazane wybranemu Oferentowi)

Dostawa na stoisko targowe nie później niż 14.11.2022 roku  do godz. 10:00  czasu miejscowego.

Kod CPV

60100000-9

 

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie transportu drogowego

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Oferta powinna zawierać:
1. Datę i miejsce sporządzenia,
2. Nazwę, adres, numer NIP Oferenta,
3. Wycenę ze wskazaniem ceny netto dla całości zlecenia i wskazaniem obowiązującej stawki VAT, Wyceny wyrażone w walucie innej niż PLN, zostaną przeliczone na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru oferty – 08.11.2022 r.
4. Warunki i termin płatności,
5. Datę ważności oferty,
6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,
7. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac będących przedmiotem zmówienia powinna zostać zrealizowana wg. poniższego harmonogramu:

Data odbioru: do uzgodnienia po wybraniu oferty.

Dostawa na stoisko targowe nie później niż 14.11.2022 roku  do godz. 10:00 czasu miejscowego.

 

Załączniki

Brak załączników

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
  2. W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
  3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
  4. Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego;
  5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;

 

Ocena oferty

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Kryteria wyboru ofert:
  a) Cena – waga 100%, maksymalna do uzyskania liczba punktów 100;
  Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: cena netto najkorzystniejsza/cena netto Oferenta *100%;
  2. Tryb i data oceny ofert:
  Oferty zostaną porównane i ocenione według przyjętych kryteriów w dniu 08.11.2022 r. w siedzibie Zamawiającego.
  Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w ramach kryteriów, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole z wyboru ofert.

Wykluczenia

Oferta będzie podlegała wykluczeniu jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;
3. Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia ponosi Oferent.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa – Gaston Production sp. zo.o.

Adres –  Krakowska 229, 32-080 Zabierzów

NIP 945 205 75 17

Numer telefonu  – +48 784 096 066

Tytuł projektu – Rozwój aktywności międzynarodowej firmy Gastop Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez udział w imprezach targowo wystawienniczych: ISC West w Las Vegas, Security Essen w Essen oraz Expo Protection w Paryżu Numer projekt RPMP.03.03.02-12-0732/18-005-01

Skip to content