Skip to main content

I nfrastruktura kontroli ruchu osobowego na obiektach widowiskowych jakim są stadiony jest określona w wielu europejskich i , krajowych, a także wydanych przez różnego rodzaju organizacje normach i przepisach. Cykl artykułów, które będą umieszczane w naszym magazynie ma dokonać próby określenia zbioru tych dokumentów wraz z ich ogólnym opisem. W niniejszym artykule przedstawiamy dwie ważne normy europejskie, które dotyczą infrastruktury obiektów widowiskowych, a w szczególności wymagań dotyczących projektowania widowni oraz elementów rozdzielających takich jak m.in. ogrodzeń, kołowrotów, barierek ukierunkowujących ruch osobowy.

W/w normy o oznaczeniach EN13200-1 (norma została przyjęta przez CEN dnia 18 września 2003), EN13200-3 (norma została przyjęta przez CEN dnia 7 października 2005) określają m.in. wymagania dotyczące widowni, właściwą infrastrukturę systemu komunikacji i oznakowania, określenie pojemności projektowanej obiektu widowiskowego, przepustowości wyjścia z widowni, wymagania bezpieczeństwa dotyczące barier jakimi są ogrodzenia, kołowroty, barierki ukierunkowujące ruchu osobowo, właściwą infrastrukturę wejścia i parametry kołowrotów, a także bram i drzwi wyjściowych.

W/w normy określają wymagania techniczne dotyczące kołowrotów wejściowych, ogrodzeń, elementów oddzielających. Wymagania te dotyczą w szczególności parametrów technicznych takich urządzeń jak kołowroty, ogrodzenia i bariery, które należy projektować tak aby bezpiecznie wytrzymywały co najmniej obciążenia przyłożone poziomo podane w załączniku do normy,

  • wymagania w zakresie minimalnej wysokości (dotyczy w szczególności barier obszaru zewnętrznego poddawanych naporowi tłumu, które stanowią ściany, ogrodzenia, kołowroty, drzwi wejściowe i wyjściowe oraz bramy,
  • wymagania dotyczące konstrukcji barier, kołowrotów w zakresie dopuszczalnych odkształceń, wytrzymałości mocowań,
  • wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji (bariery nie powinny mieć ostrych krawędzi lub wystających miejsc, które mogą spowodować urazy osób, uszkodzenia ubrania lub inne uszkodzenia.

Elementy należy tak projektować aby powstrzymywały ludzi bez powodowania urazów od ostrych krawędzi, cienkich fragmentów, wystających części, konstrukcja barier powinna umożliwić ich bezpieczną konserwację.

W konstruowaniu barier, kołowrotów należy wziąć pod uwagę możliwość manipulowania przez osób niepowołane lub akty wandalizmu,

  • wymagania dotyczące awaryjnego dostępu do miejsca wydarzenia na obiekcie widowiskowym,

W w/w normach określono także wymóg zliczania osób. Widzowie podczas wchodzenia do wszystkich sektorów łącznie z obszarami osób o statusie VIP powinni być dokładnie liczeni, a ich liczba na bieżąco kontrolowana aby zapobiec przekroczeniu pojemności bezpiecznej lub pojemności projektowanej obiektu widowiskowego. Wymóg liczenia obowiązuje także w przypadku gdy wejście na obiekt mają tylko osoby z biletami.

Przy projektowaniu infrastruktury należy w szczególności brać pod uwagę Załącznik A do normy EN13200-3 gdzie podano minimalne wymagania dotyczące parametrów wytrzymałości kołowrotów, barier, ogrodzeń, elementów odgradzających dotyczących obciążeń przykładanych poziomo. Autor normy zaleca aby wszystkie bariery wytrzymywały obciążenia próbne równoważne obciążeniom przykładanym poziomo o wielkości podanej w tablicy A1 pomnożone przez współczynnik 1.2 natomiast co do fundamentów barier ten współczynnik bezpieczeństwa wynosi 2.0.

Autor normy zaleca także aby lokalizacja oraz ustawienie barier bezpieczeństwa, elementów naprowadzających tłum np. do wejścia przez kołowroty, bramki była tak przewidziana aby możliwe obciążenia przykładane do nich poziomo nie przekraczało 5 kN/m ponieważ krótkotrwałe obciążenie większe niż 5kN/m zagraża urazami ciała osobom bezpośrednio przebywającym przy barierze lub innym elemencie infrastruktury urazami ciała.

Obecnie trwają prace nad kolejną nowelizacją wyżej wymienionych norm dotyczących bezpieczeństwa na obiektach widowiskowych.

Skip to content